O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
PROGRAM SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE

Studium Dealerów Rynków Finansowych

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?


 BLOK OGÓLNY:

 • Zawód dealera bankowego
  • Etyka zawodowa dealera
  • ACI i ACI Polska
  • Kodeks Wzorcowy (ACI The Model Code)
 • Wymogi MIFID/ MIFID II /MIFIR,MREL, MAR wymogi kapitałowe w zakresie operacji dealerskich
 • Wstęp do rynków finansowych
  • Definicja i podział rynków finansowych
  • Podstawowe kategorie ryzyka finansowego w banku
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym a dopasowanie kapitałowe banku
  • Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
 • Teoria wartości pieniądza w czasie
  • Przepływy gotówkowe w czasie
  • Wartość bieżąca i przyszła
  • Procent prosty i składany
  • Składanie wewnątrzokresowe
  • Wartość bieżąca netto
  • Wewnętrzna stopa zwrotu
  • Stopa realna a nominalna; stopa efektywna a stopa nominalna
  • Baza odsetkowa
  • Krzywa dochodowości
 • Analiza danych makroekonomicznych

BLOK SPECJALISTYCZNY:

 • Rynek pieniężny
  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku pieniężnego
  • Podstawowe instrumenty (depozyty międzybankowe, operacje repo i sell buy back), definicje, kwotowania, kalkulacje
  • Ryzyko płynności (definicja, metody pomiaru - analiza luki płynności i metody zarządzania luką)
  • Ryzyko stopy procentowej krótkookresowej (definicja, metody pomiaru - analiza luki przeszacowania i metody zarządzania luką)
  • Bank centralny na rynku pieniężnym
  • Arbitraż rynku pieniężnego
 • Rynek obligacji
  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku obligacji
  • Podstawowe typy obligacji - definicje, kalkulacje, kwotowania
  • Produkty pochodne - definicje, kalkulacje, kwotowania
  • Arbitraż na rynku obligacji
  • Ryzyko stopy procentowej długookresowej (definicja, metody pomiaru - analiza luki okresowości i metody zarządzania luką)
  • Instrumenty pochodne na rynku obligacji
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym obligacji
 • Rynek walutowy
  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku walutowego
  • Kurs walutowy
  • Ryzyko kursowe
  • Podstawowe instrumenty rynku dewizowego - definicje, kalkulacje, kwotowania
 • Rozliczenia skarbowe
  • Back Office w banku komercyjnym
  • Rozliczanie operacji: rynku pieniężnego i walutowego, operacji na papierach wartościowych oraz  instrumentów pochodnych
  • Podstawowe wymogi raportowe dla transakcji skarbowych
 • Rynki instrumentów pochodnych
  • Opcje i strategie opcyjnie
  • Kredytowe transakcje terminowe
  • Instrumenty rynków towarowych
 • Sesja Reuters
  • Zapoznanie się z systemem informacyjnym Reuters
  • Tworzenie wykresów oraz wyszukiwanie danych i informacji
  • Wykorzystanie modeli Reuters do wyceny instrumentów pochodnych