O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
PROGRAM SZKOLENIA

Rozpatrywanie reklamacji przez instytucje rynku finansowego – problemy praktyczne

Podstawowe pojęcia dotyczące reklamacji

 •  Pojęcie reklamacji po zmianie ustawodawstwa w 2018 roku
  • pojęcie „zastrzeżenia dotyczącego działania podmiotu rynku finansowego”
  • reklamacje a inne pisma kierowane do podmiotu rynku finansowego, np. pytania
  • reklamacje rozpatrywane w trybie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD)
  • reklamacje mieszane, czyli dotyczące działalności kilku podmiotów
 • Pisma nie będące reklamacjami – zasady identyfikacji i procedowania
  • wnioski o zwrot środków przekazanych na niewłaściwy rachunek – terminy i tryb działania  banku
  • zgłoszenia nieautoryzowanych transakcji płatniczych – terminy i tryb działania banku
  • zarzuty dotyczące niewykonania uprawnień osoby, której dane są przetwarzane zgłoszone w trybie art. 15-22 RODO
 • Podmioty uprawnione do złożenia reklamacji
  • klient
  • użytkownik
  • osoba prawna
  • problem skarg wpływających od klientów za pośrednictwem nadzorców
  • problem skarg wpływających od klientów za pośrednictwem rzeczników konsumentów i organizacji konsumenckich
 • Zasady informowania klientów o postępowaniu reklamacyjnym i zgłaszaniu wniosków w innych trybach

 Zasady przygotowania odpowiedzi na reklamacje

 • Zasady rejestrowania reklamacji
 • Terminy udzielenia odpowiedzi na reklamację
  • co znaczy „niezwłocznie”
  • zasada 30 dni udzielania odpowiedzi
  • kiedy można wydłużyć czas udzielania odpowiedzi do 60 dni?
  • szczególne terminy dotyczące transakcji płatniczych – 15 dni roboczych i 35 dni roboczych
  • pojęcie „dzień roboczy” – nowe brzmienie art. 115 Kc.
 • Zasady monitorowania terminowego i prawidłowego rozpoznania reklamacji i innych zgłoszeń
 • Forma udzielenia odpowiedzi na reklamację i inne zgłoszenia
  • zasady ustalenia formy z klientem
  • pojęcie „trwałego nośnika”
  • czy można uwzględnić reklamację i inne zgłoszenie „od ręki” bądź telefonicznie?
 • Treść odpowiedzi na reklamację
  • uzasadnienie faktyczne
  • uzasadnienie prawne
  • podpisy
  • pouczenia
 • Praktyczne sposoby obrony przed zarzutami klientów
 • Konsekwencje prawne i pozaprawne "źle załatwianej” reklamacji – możliwości dalszego dochodzenia roszczeń
 • Skutki prawne uchybienia terminu udzielenia odpowiedzi  na reklamację (art. 8 ustawy) -  uchwała Sądu Najwyższego z czerwca 2018 roku
 • Praktyczne omówienie najczęstszych błędów w odpowiedziach reklamacyjnych – analiza przypadków

Szczególne obowiązki związane z udzielaniem odpowiedzi na reklamacje

 •  Niedozwolone działania i zaniechania w postępowaniu reklamacyjnym
 • Korespondencja dotycząca przedawnionych i zbytych roszczeń po zmianie Kodeksu cywilnego
  • nowe terminy przedawnienia
  • niemożność dochodzenia zaspokojenia roszczenia od konsumenta
  • nowe zasady dochodzenia przedawnionych roszczeń od konsumentów – należyta staranność wierzyciela
  • przepisy przejściowe dotyczące obliczania terminów przedawnienia
  • możliwość prowadzenia korespondencji w sprawie spłaty przedawnionych i zbytych roszczeń – konsekwencje prawne

 Zasady prowadzenia postępowania przed ADR

 • Termin udzielania wyjaśnień i składania dokumentów
 • Żądane dokumenty a tajemnica przedsiębiorstwa
 • Sankcje