Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego

Autorzy: Michał Polasik, Karolina Przenajkowska

Recenzent naukowy prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

Wydawca: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości

Warszawa 2013

ISBN 978-83-922099-4-2

Książka wydana w miękkiej okładce, objętość: 72 strony

Streszczenie:

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badania wpływu dotyczącego zmian zachodzących na europejskim rynku płatniczym na funkcjonowanie banków komercyjnych. W badaniu skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (ang. Single Euro Payments Area – SEPA) oraz implementacji Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (ang. Payment Services Directive – PSD). W szczególności analiza objęła procesy dostosowawcze do nowych standardów, ich przebieg, zaawansowanie oraz koszty z nimi związane, a ponoszone przez sektor bankowy. Ponadto zbadano rolę SEPA i PSD oraz trendów technologicznych w stymulowaniu rozwoju i wdrażaniu innowacji płatniczych. Badaniu poddano także wpływ ww. projektów integracyjnych na konkurencję na rynku płatniczym oraz ich potencjał w zwiększeniu wykorzystania obrotu bezgotówkowego.