Wytyczne dla oceny wiedzy i kompetencji doradców finansowych w ramach MiFID II

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) publikuje „Wytyczne dla oceny wiedzy i kompetencji” doradców finansowych w ramach MiFID II

ESMA opublikowała właśnie ostateczną wersję „Wytycznych dla oceny wiedzy i kompetencji” w ramach MiFID II. Wytyczne ESMA mają wzmocnić ochronę inwestorów poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielających informacji na temat instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych oferowanych klientom w imieniu firm inwestycyjnych. Aktualnie Wytyczne ESMA są tłumaczone na języki krajowe. Publikacja tłumaczenia uruchomi 2-miesięczny termin, w którym odpowiednie organy krajowe muszą poinformować ESMA, czy wypełniają lub zamierzają wypełnić wymogi zawarte w Wytycznych. Wytyczne wchodzą w życie od 3 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z Artykułem 25(9)  MiFID II, Wytyczne określają kryteria oceny wymaganej wiedzy i umiejętności pracowników firm inwestycyjnych i mają na celu umożliwić firmom wypełnienie zobowiązań wynikających z Artykułu 24 i 25 MiFID II. Wytyczne definiują „wiedzę i kompetencje” jako uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia „Odpowiednią kwalifikacją” jest kwalifikacja lub inny test oraz kurs szkoleniowy, który spełnia kryteria wyznaczone przez Wytyczne. Zdobyte kwalifikacje muszą być aktualizowane w procesie stałego rozwoju zawodowego. Wytyczne rozróżniają poziom wymagań dla osób świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego oraz dla osób udzielających informacji na temat instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych

Należy podkreślić, że Wytyczne mają charakter standardu minimum. ESMA stwierdza, że organy krajowe mogą wymagać wyższych poziomów wiedzy i kompetencji. Również firmy inwestycyjne, przygotowując wdrożenie MiFID II, powinny zapewnić proporcjonalne dostosowanie  poziomu wymaganej wiedzy i kompetencji pracowników, uwzględniając zakres i stopień złożoności oferowanych przez nich usług.

Kolejny krok to opublikowanie szczegółowych rozwiązań przez organy krajowe, w przypadku Polski, przez Ministerstwo Finansów. Wytyczne zobowiązują krajowych regulatorów do opublikowania listy kwalifikacji spełniających kryteria określone w Wytycznych. W przypadku braku publikacji takiej listy, regulator musi  opublikować  kryteria zawarte w Wytycznych oraz charakterystykę kwalifikacji spełniających te kryteria. Regulator powinien również ustanowić minimalny okres wymaganego doświadczenia oraz zdecydować, czy przegląd odpowiedniości kwalifikacji posiadanych przez pracowników powinien być realizowany przez pracodawcę, czy przez firmę zewnętrzną.

MiFID II wchodzi w nową fazę. Wkrótce Komisja Europejska powinna potwierdzić ostateczny termin obowiązywania tej ważnej, nowej dyrektywy. Biorąc pod uwagę skalę i charakter zmian, czasu na implementację nie jest zbyt dużo.  EFPA Polska, współpracując z Warszawskim Instytutem Bankowości, udostępnia praktyczne rozwiązania ułatwiające wdrożenie nowych standardów doradztwa inwestycyjnego w Polsce.