PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
O SZKOLENIU

Studium Zarządzania Ryzykiem WIB


 

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Zdobędziesz umiejętność zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem w codziennej działalności biznesowej
 • Poznasz wymagania Basel i CRD/CRR oraz aktualne polskie regulacje nadzorcze i ich przełożenie na praktykę zarządzania ryzykiem w banku
 • W szczególności będziesz potrafił:
  • posługiwać się wybranymi narzędziami matematyki finansowej wykorzystywanymi w ilościowych metodach zarządzania ryzykiem oraz stosować w praktyce wybrane elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki: zmienne losowe, wielowymiarowe zmienne losowe, kowariancję zmiennych losowych, wybrane rozkłady zmiennych losowych, obliczać stopy zwrotu, itp.
  • scharakteryzować instrumenty finansowe, w tym pochodne, stosowane w procesie zarządzania ryzykiem, identyfikować ryzyko towarzyszące transakcjom terminowym, wycenić je i dobrać najbardziej efektywne techniki zabezpieczenia do określonego typu aktywów
  • identyfikować i oceniać ryzyko rynkowe, dopasowywać różne poznane metody i techniki pomiaru i limitowania ryzyka rynkowego do konkretnych przypadków biznesowych
  • opisać funkcjonowanie systemu ratingowego oraz procesu ratingowego (scoringowego) w ramach procesu kredytowego, wykorzystywać parametry i miary ryzyka kredytowego w obszarze: decyzji kredytowych, polityki cenowej, programów sprzedażowych, wyznaczania limitów kredytowych, a także stosować poszczególne metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
  • identyfikować cechy i zjawiska, które odróżniają ryzyko operacyjne od innych rodzajów ryzyka bankowego, stosować w praktyce metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, projektować metodologię pomiaru i analizy ryzyka operacyjnego za pomocą metod zaawansowanych, a także
  • identyfikować i ograniczać ryzyko compliance (ryzyko braku zgodności)
   stosować narzędzia pomiaru ryzyka płynności i stopy procentowej, identyfikować czynniki wpływające na profil ryzyka płynności i stopy procentowej
  • zdefiniować zasady wyznaczania kapitału ekonomicznego (wewnętrznego) na ryzyko działalności bankowej (proces ICAAP) oraz zasady integracji wymogów nadzorczych z bieżącymi procesami zarządzania ryzykiem i rentownością
 • Przygotujesz się do egzaminu, zgodnie z wymogami certyfikacji Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB, a po zdaniu egzaminu końcowego, uzyskasz Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem, sygnowany przez WIB i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

 

Komu polecamy szkolenie?

 • Osobom rozpoczynającym pracę w obszarze ryzyka lub z małym doświadczeniem, do 3 lat w bankach/innych instytucjach finansowych
 • Osobom z dużym doświadczeniem, zajmującym się jednym z obszarów ryzyka, które chcą zrozumieć zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem
 • Menedżerom i ekspertom pracujący w innych obszarach banku/instutycji finansowej niż ryzyko, ale powiązanym z ryzykiem poprzez swoje zadania zawodowe
 • Audytorom wewnętrznym
 • Analitykom IT, zajmującym się rozwiązaniami dla obszaru ryzyka

 

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie interaktywnych wykładów i intensywnych warsztatów. Każda sesja składa się z trzech części: podstawy teoretycznej danego obszaru, ram prawnych/regulacyjnych oraz studiów przypadków, w trakcie których uczestnicy ćwiczą praktyczne zastosowania przekazanej wiedzy i budują swoje umiejętności. Studia przypadków odzwierciedlają polską praktykę bankową. Ta część stanowi minimum 50% czasu każdych zajęć. Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz - dwa razy w miesiącu (10 sesji). Program kończy się egzaminem testowym.

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do "Przybornika uczestnika szkolenia WIB". A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Do policzenia, czyli ćwiczenia w formacie plików xls z zajęć


 
 
Kto prowadzi szkolenie?
 

Program jest realizowany przez zespół wybitnych, polskich specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem: menedżerów i ekspertów-praktyków z banków i innych instytucji sektora finansowego oraz uczelni ekonomicznych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Rada Ekspertów Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB.