WARUNKI UCZESTNICTWAWARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH OTWARTYCH

REALIZOWANYCH W RAMACH WIB-CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

(niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego dorosłych prowadzona przez WIB)

Szczegóły organizacyjne kursów

Lokalizacja

Kursy organizowane są w salach na terenie Warszawy, zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O dokładnej lokalizacji uczestnicy są informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. WIB nie dysponuje własną bazą hotelową, zatem uczestnicy spoza Warszawy proszeni są o dokonanie rezerwacji ewentualnych noclegów we własnym zakresie.

Rozkład zajęć

Zajęcia w ramach krótkich kursów prowadzone są zazwyczaj: pierwszego dnia w godz. 10.00–17.15, w kolejnych w godz. 9.00-16.15. Każdego dnia szkoleniowego przewidziana jest przerwa na obiad oraz przerwy tzw. kawowe. Zajęcia w ramach kursów certyfikujących prowadzone są w trybie piątkowo-weekendowym. Szczegółowe harmonogramy zajęć dostępne są przed rozpoczęciem kursu.

Badanie oczekiwań i ewaluacja

Przed kursem uczestnicy proszeni są o przesłanie wypełnionej krótkiej ankiety, w której formułują swoje oczekiwania odnośnie szkolenia, co ułatwia dopasowanie zajęć do profilu danej grupy. W trakcie szkolenia uczestnicy proszeni są o wypełnienie dwóch ankiet. Ankieta uczestnika zawiera dane o uczestniku i ułatwia dalszy kontakt z WIB, w tym przesłanie materiałów uzupełniających po szkoleniu (tzw. Przybornik uczestnika szkolenia WIB). Ankieta oceny szkolenia zawiera oceny i opinie uczestnika na temat kursu, służy doskonaleniu i podnoszeniu efektywności oferowanego przez WIB-CKP kształcenia.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszeniedokonywane jest poprzez stronę internetową WIB (szczegóły na www.wib.org.pl). W zgłoszeniu niezbędne jest podanie informacji o dacie i miejscu urodzenia uczestnika, a po potwierdzeniu uczestnictwa również przesłanie PESEL. W przeciwnym wypadku WIB-CKP nie będzie mógł wystawić uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. Rekrutacja zamykana jest na 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

Potwierdzenie uczestnictwa WIB przesyła (e-mailem, ewentualnie faksem) w momencie zrekrutowania grupy, nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Potwierdzenie uczestnictwa zawiera wszystkie szczegóły organizacyjne i warunki płatności. W miarę wolnych miejsc dopuszcza się możliwość przyjęcia zgłoszenia po terminie zamknięcia rekrutacji i późniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Odpłatność za udział w kursie

Odpłatność za udział w kursie obejmuje: zajęcia prowadzone przez trenera/ów WIB zgodnie z programem nauczania przyjętym przez WIB-CKP, materiały szkoleniowe, ew. dodatkowe podręczniki i pomoce szkoleniowe, materiały uzupełniające po szkoleniu (tzw. Przybornik), obiady (w przypadku kursów krótkich), korzystanie z napojów zimnych i gorących podczas przerw oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.Odpłatność za udział w kursie obejmuje również egzamin certyfikujący na zakończenie programu i wydanie certyfikatu, o ile taka forma jest przewidziana.
W przypadku kursów certyfikujących nie zapewniamy obiadów.

Podstawą do obciążenia klienta płatnością za udział w kursie jest zgłoszenie uczestnictwa od klienta i potwierdzenie uczestnictwa w kursie przesłane przez WIB. W przypadku stałych klientów instytucjonalnych WIB wystawia fakturę po szkoleniu i przesyła ją pocztą, zaś płatność następuje na podstawie faktury. W przypadku nowych klientów instytucjonalnych i klientów indywidualnych płatność powinna wpłynąć na konto WIB najpóźniej w ciągu 6 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, przed rozpoczęciem szkolenia, zaś faktura jest wystawiona i przesłana pocztą po otrzymaniu wpłaty. WIB każdorazowo precyzuje warunki dokonania płatności za kurs w potwierdzeniu uczestnictwa, przesyłanym do klienta przed szkoleniem. 

Rabaty
1. Z tytułu zgłoszenia kilku uczestników na jedno szkolenie, przez jedną firmę, będącą jednocześnie płatnikiem kosztów danego szkolenia

Kursy krótkie:

  • 5% opłaty szkoleniowej, przy zgłoszeniu 3-4 osób na jeden kurs
  • 10% opłaty szkoleniowej, przy zgłoszeniu 5 osób na jeden kurs
  • 15% opłaty szkoleniowej, przy zgłoszeniu 6 i więcej osób na jeden kurs

Kursy certyfikujące:

  • 3% opłaty szkoleniowej, przy zgłoszeniu 2 osób na jedną edycję kursu
  • 5% opłaty szkoleniowej, przy zgłoszeniu 3 osób na jedną edycję kursu
  • 10% opłaty szkoleniowej, przy zgłoszeniu 4 i więcej osób na jedną edycję kursu

2. Z tytułu odrębnych umów partnerskich z klientami instytucjonalnymi WIB

3. Rabaty specjalne w ramach akcji ogłaszanych okresowo przez WIB
UWAGA: Wartości rabatów uzyskanych z różnych tytułów (w tym rabatów standardowych i specjalnych) nie kumulują się, przyznawany jest najwyższy.

Warunki w przypadku odpłatności w ratach za kursy certyfikujące
W przypadku klientów instytucjonalnych odpłatność może być dokonana w dwóch równych ratach, zaś w przypadku klientów indywidualnych harmonogram rat jest uzgadniany z klientem indywidualnie. Klient dokonuje pisemnego zobowiązania do płatności w ratach, w formie wskazanej przez WIB.

Rezygnacje
Brak pisemnej rezygnacji do dnia rozpoczęcia kursu/egzaminu oznacza obciążenie zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przed rozpoczęciem, ale po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa, zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 50% odpłatności. Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona wcześniej nie powoduje żadnych kosztów po stronie zamawiającego.

Zmiany
W przypadku odwołania przez WIB szkolenia w ustalonym terminie, zaproponowany zostanie nowy termin. W sytuacji, kiedy wniesienie odpłatności nastąpiło przed szkoleniem, WIB za zgodą klienta zaliczy odpłatność na poczet danego szkolenia w kolejnym terminie, bądź na życzenie klienta zwróci uiszczoną kwotę w całości. 

Ochrona danych osobowych uczestnika
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 38 lok 104 w sposób zgodny z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Uczestnicy szkoleń mają nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto: dane osobowe uczestników, którzy zdają egzamin na certyfikat EFPA są przekazywane Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska z siedzibą w Warszawie ul. Solec 38 lok 104 w celu organizacji egzaminu EFPA; dane uczestników, którzy po zdaniu egzaminu otrzymują Europejski Certyfikat Bankowca EFCB są przekazywane the European Banking and Financial Services Training Network, EBTN (www.ebtn.eu) w celu wystawienia międzynarodowego certyfikatu i prowadzenia centralnego rejestru osób certyfikowanych (EFCB Registry).

Inne warunki uczestnictwa, wynikające ze Statutu WIB-CKP

1. Rekrutacja uczestników szkoleń otwartych jest wolna od ograniczeń formalnych ze względu na wiek, płeć, status na rynku pracy, bądź inne okoliczności dotyczące osób dorosłych,korzystających z pełni praw osobistych. Rekrutacja jest ograniczona liczebnością grupy przewidzianej dla danej formy kształcenia. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

2. Uczestnik szkolenia może być skreślony z listy uczestników i niedopuszczony do zajęć jedynie w przypadkach:

1)    niedopełnienia, pomimo wezwań, obowiązku wniesienia odpłatności w określonym terminie/terminach.
2)    zachowania uniemożliwiającego pracę w grupie i prowadzenie zajęć,
3)    zachowania zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestników i trenera.

3. Uczestnik ma prawo do:

1)    zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia, w tym celami szkoleniowymi, warunkami uczestnictwa i kwalifikacjami trenera,
2)    korzystania z materiałów dydaktycznych na swoje potrzeby, z zachowaniem wymogów ochrony praw autorskich,
3)    korzystania z indywidualnych konsultacji trenera w zakresie przewidzianym dla danej formy kształcenia,
4)    zgłaszania sugestii dotyczących sposobu prowadzenia zajęć,
5)  wszechstronnej oceny wszystkich aspektów szkolenia i formułowania wniosków poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej z zachowaniem prawa do anonimowości,
6)   otrzymania zaświadczenia, przewidzianego dla danej formy kształcenia, potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu (o ile dopełnił obowiązku przekazania wymaganych danych osobowych),
7)  przystąpienia do egzaminu kończącego formy kształcenia, dla których taki egzamin jest przewidziany, a w przypadku jego pozytywnego zdania także do otrzymania odpowiedniego dyplomu lub certyfikatu.

4.Uczestnik ma prawo do wcześniejszego zapoznania się z regulaminem egzaminu, do którego zamierza przystąpić.

 

Warszawski Instytut Bankowości

WIB-Centrum Kształcenia Praktycznego

tel. 22 826 99 24, 22 826 81 35, mail: szkolenia@wib.org.pl