WIB 30 lat
Krzysztof Pietraszkiewicz

Krzysztof Pietraszkiewicz
Przewodniczący Rady Fundatorów WIB
Prezes Związku Banków Polskich

W historii WIB, jest co najmniej kilka chwil, których na pewno nigdy nie zapomnę. Pierwsza, gdy dowiedziałem się, że mamy powołać WIB – w niełatwych warunkach, ze świadomością, że będzie to bardzo mocna konkurencja na rynku wewnętrznym. Druga, gdy na skutek sytuacji kryzysowej, trzeba było zrezygnować z części zaplecza materialnego. Trzeci ważny moment to decyzja o uruchomieniu wielkiego programu edukacyjnego i badawczego. To posunięcie, okazało się sukcesem.

WIB szczególnie cenię za działania edukacyjne w szkołach podstawowych, średnich i wyższych, za bardzo solidne raporty i analizy, za bardzo dobre kontakty i relacje z kadrą, ekspertami i partnerami. Bez wątpienia inicjatywy WIB zasługują na ogromny szacunek. Za wszystkie składam podziękowanie – jako prezes Związku Banków Polskich, ale także osobiste. Kłaniam się wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają do budowania know-how i pozycji Warszawskiego Instytutu Bankowości. To jest cząstka naszego wspólnego dobra, o którą warto walczyć i ją pielęgnować. To zasługa ludzi związanych z WIB od lat.

Edukacja finansowa – zarówno dla WIB, jak i całego sektora – ma znaczenie fundamentalne. W szczególności biorąc pod uwagę niebywałą zmienność w każdym aspekcie gospodarczym, regulacyjnym, zmian technologicznych itd. Zdajemy sobie sprawę, że bez głębszych analiz, bez próby odpowiedzenia sobie na podstawowe pytania i bez zrozumienia kierunków rozwoju poszczególnych elementów, nie da się racjonalnie prowadzić żadnego biznesu, a tym bardziej bankowości, która wymaga stabilności i ciągłości funkcjonowania. (…)

Szczególnie wdzięczny jestem za nieprawdopodobną umiejętność – małego przecież zespołu – do przystosowywania się i pozytywnego reagowania na olbrzymią ilość zmian. Ta pozytywna reakcja jest warunkiem skuteczności i efektywności funkcjonowania w dzisiejszym, dynamicznym świecie. Kontynuacja działań pomimo wielu trudności i zawirowań to największa wartość zespołu WIB. Pamiętajmy, że Fundacja to nie jest kapitał, nie są fabryki – to ludzie, którzy realizują wielkie zadania w imieniu całego sektora bankowego. (…)

Waldemar Zbytek

Waldemar Zbytek
Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

POCZĄTKI

Pierwsza siedziba WIB
ul. Smolna 10A

Warszawski Instytut Bankowości został utworzony jako trzeci duży ośrodek szkoleniowy dla polskiego systemu bankowego. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce funkcjonowała już Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach założona przez Narodowy Bank Polski i Paryski Instytut Bankowy oraz Gdańska Akademia Bankowa, która powstała w porozumieniu z Frankfurcką Akademią Bankową. Ujmując w dużym uproszczeniu, szkoła w Katowicach powstała przy wsparciu rządu francuskiego, a w Gdańsku dzięki zaangażowaniu rządu niemieckiego. Z kolei,  dla Warszawskiego Instytutu Bankowości kluczowe było  wsparcie rządu amerykańskiego.

Nowo utworzony Instytut od początku miał ambicje, aby stać się samodzielnym podmiotem i skutecznie wykorzystać otrzymaną pomoc „zza oceanu”. Dzięki uporowi i determinacji osób zaangażowanych w budowę nowego projektu udało się wynegocjować z amerykańskimi partnerami pionierskie rozwiązanie, w którym większość środków pomocowych została przeznaczona na przeszkolenie i przygotowanie kadry polskich wykładowców. W ten sposób w 1993 roku Warszawski Instytut Bankowości wraz z podpisaniem aktu założycielskiego przez przedstawicieli 8 banków oraz Związku Banków Polskich rozpoczął swoją w pełni samodzielną działalność.

30 LAT DROGI

W swojej historii WIB mierzył się z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem, co niejednokrotnie wymuszało konieczność dostosowania się do sytuacji rynkowej. W trakcie 30-letniej działalności, Instytut był świadkiem wielu kryzysów m.in. koreańskiego (1997-1998), rosyjskiego (1998) czy globalnego kryzysu finansowego (2007-2009), ale także uczestniczył w  historycznych i przełomowych momentach jak m.in. wejście Polski do Unii Europejskiej (2004). Kiedy WIB rozpoczynał swoją działalność na początku transformacji gospodarczej z usług bankowych korzystało około 25% obywateli. Dzisiaj, wskaźnik ubankowienia sięga 90%, a kilkanaście milionów obywateli regularnie korzysta z bankowości internetowej i mobilnej.

Kryzys finansowy unaocznił, że nawet w najbardziej rozwiniętych krajach, część społeczeństwa – ze względu na niedostateczny poziom wiedzy finansowej – jest podatna na podejmowanie ryzykownych decyzji finansowych, których skutków nie są w stanie przewidzieć. Lekcja wyciągnięta z globalnego kryzysu finansowego 2007-2009, skłoniła polskich bankowców do tego, aby wspólnie podjąć próbę poprawy kompetencji finansowych Polaków oraz konsekwentnie dbać o rozwój kadr polskiego sektora finansowego.

Dlatego też, w 2016 roku prezesi czołowych polskich banków podjęli decyzję o uruchomieniu ogólnokrajowego programu edukacyjnego „Bankowcy dla Edukacji” i powierzeniu misji jego realizacji Warszawskiemu Instytutowi Bankowości. Działania te zostały skierowane do uczniów, studentów, seniorów i dorosłych obywateli.

Ważnym elementem działalności WIB stała się także działalność analityczno-badawcza. Bez posiadania szczegółowych analiz i próby zrozumienia kierunków rozwoju procesów w sektorze finansowym trudno umiejętnie reagować na pojawiające się na rynku zmiany i trendy.

Pierwsze doświadczenia w tym obszarze, WIB zebrał jeszcze w latach 90. Raporty, analizy i wydawnictwa trafiały do rak zarządów instytucji finansowych i do rak ich pracowników. W 2012 r. w strukturze Instytutu powołano ALTERUM Ośrodek Badan i Analiz Systemu Finansowego. Na bazie jego doświadczeń powstał Program Analityczno-Badawczy, zainicjowany w 2019 r.

Ponad to, WIB jest animatorem prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego – forum współpracy na rzecz rozwoju kompetencji przyszłości wśród pracowników polskiego sektora finansowego.

30-lecie WIB wskazuje wyraźnie na bezpośredni związek jego powstania z potrzebami jakie niosła transformacja ustrojowa i gospodarcza przełomu ostatnich dwóch dekad ubiegłego wieku. Instytut stał się platformą zdobywania i rozwijania kompetencji dla wszystkich którzy tworzyli wówczas od podstaw nowoczesny sektor bankowy w Polsce. Był miejscem transferu nowoczesnej wiedzy i nowości z rynków rozwiniętych, oferował rozwiązania na trudne czasy, w tym kryzysów finansowych, był „na czasie” wobec nowych zjawisk, technologii, potrzeb kompetencyjnych.

Andrzej Lech
Prezes Zarządu WIB w latach 1992-2016

Tuż po powstaniu Warszawskiego Instytutu Bankowości zostałem jego klientem. W 1994 roku wziąłem udział w grze strategicznej BankExe, gdzie zarządzaliśmy produktami, o których większość z uczestników nigdy nie słyszała. Swapy, forwardy… Banalne? Nie w 1994 roku. A że dzisiaj to już wiedza powszechna,  zasługa w tym również WIB. Historyczna i bezdyskusyjna.

Po latach sam dołączyłem do WIBu.  Ile zmian! Zajęcia prowadzą polscy trenerzy. Do szkoleń dla profesjonalistów doszedł zakrojony na ogólnopolską skalę program edukacji finansowej młodzieży szkolnej, studentów i seniorów. Nie zmieniło się jedno, pasja i profesjonalizm pracowników Instytutu.

Krzysztof Kokot

Krzysztof Kokot
Prezes Zarządu WIB w latach 2017-2019

Warszawski Instytut Bankowości przez ostatnie trzydzieści lat niestrudzenie realizował swoją misję poszerzania wiedzy i umiejętności pracowników, edukacji finansowej obywateli oraz motywowania ich do uczenia się przez całe życie. Odegrał kluczową rolę w poprawie potencjału zatrudnienia i konkurencyjności polskich banków, przyczyniając się do odporności i stabilności europejskiego sektora finansowego.

Wim Mijs – European Banking Federation CEO

Świat finansów intensywnie się zmienia, dlatego potrzebujemy promotorów i entuzjastów, którzy rozumieją potrzebę podnoszenia poziomu wiedzy finansowej Polek i Polaków. Moderatorów dyskusji, wpływających na krajobraz usług finansowych i kształtujących kompetencje w kontekście wyzwań przyszłości dla sektora bankowego. Taką rolę od 30 lat pełni Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, z którą Biuro Informacji Kredytowej z satysfakcją współpracuje, wspierając inicjatywy edukacyjne.

dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu BIK, Prezes ACCIS

Mariusz Cholewa BIK
Piotr Alicki KIR

Warszawski Instytut Bankowości to dla polskiego sektora bankowego organizacja o istotnym znaczeniu i ważnej funkcji. Swoją misję realizacji zadań w obszarze edukacji finansowej oraz badań i analiz, WIB wypełnia konsekwentnie już od 30 lat. Oparte na profesjonalizmie i eksperckim zaangażowaniu działania fundacji w obszarze informacyjno-edukacyjnym, przyczyniają się do stałego podnoszenia poziomu wiedzy dotyczącej bankowości w sektorze i poza nim.

Piotr Alicki – Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

Utworzenie przed 30 laty Fundacji Warszawski Instytut Bankowości jest jednym z symboli przełomowych przemian politycznych i gospodarczych w niepodległej Polsce. Jej wkład w transformację instytucji sektora bankowego i wzmacnianie kompetencji pracowników, którzy tworzyli nowy system finansowy w naszym kraju, są nie do przecenienia.

Marek Dietl – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Marek Dielt GPW

Z okazji 30-lecia funkcjonowania Warszawskiego Instytutu Bankowosci, w imieniu całego zespołu Fundacji Polska Bezgotówkowa pragne złozyc najlepsze zyczenia i wyrazy uznania za dotychczasowa prace na rzecz sektora finansowego i edukacji finansowej konsumentów.

Ostatnie trzy dekady to okres dynamicznych zmian na rynku finansów. Warszawski Instytut Bankowy jako edukator rynku przyczynia sie do budowania kompetencji cyfrowych i wzmacniania pozycji sektora bankowego w Polsce.
Życzymy kolejnych dekad pełnych sukcesów oraz satysfakcji z wypełniania powierzonej misji.

Joanna Erdman, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Osobiście od ponad 20 lat należę do grona trenerów WIB i z niezmiennym zaangażowaniem, w dużej mierze dzięki wspaniałej atmosferze współpracy panującej w WIB i perfekcyjnej organizacji realizowanych przedsięwzięć, dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami adresatów oferty edukacyjnej i szkoleniowej WIB. Ponadto, kierując działalnością Centrum Prawa Bankowego i Informacji mam przyjemność współuczestniczenia w kreowaniu z Koleżankami i Kolegami z WIB nowych pomysłów w tych obszarach.

Jacek Furga – Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Jacek Furga CPBiI
Mateusz Grochowski PSRP

Warszawski Instytut Bankowości w swoich działaniach nie zapomina o młodych ludziach. Od wielu lat wspiera inicjatywy skierowane do studentów i szerzej – do społeczności akademickiej. Cieszę się, że różne ważne tematy, nie tylko związane z bankowością, znajdują wsparcie WIB-u i odzwierciedlenie w realizowanych projektach oraz podnoszonych w nich tematach.

Mateusz Grochowski – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2020-2022

WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

Chciałbym, aby Warszawski Instytut Bankowości w przyszłości…

…był wyposażony we wszystkie atrybuty, jakie charakteryzują instytut w pełnym wydaniu. Z WIB już współpracuje bardzo wiele świetnych osób, ekspertów, specjalistów i myślę, że ta ścieżka będzie jeszcze bardziej zaawansowana, gdy będziemy mieli oficjalnie utworzoną Radę Naukową Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzisiaj tworzone przez WIB analizy i rekomendacje są wykorzystywane w wielkiej skali, ale myślę, że jeszcze trochę mamy tutaj do zrobienia. I na szczęście.

Krzysztof Pietraszkiewicz – Przewodniczący Rady Fundatorów

Waldemar Zbytek

…zainspirował jeszcze więcej instytucji, nauczycieli, organizacji, firm do włączania się do wielkiego zadania, jakim jest edukacja ekonomiczna społeczeństwa. To jest misja, która jest przesłaniem naszych działań edukacyjnych – współpraca warunkiem skuteczności. Nie ma pojedynczej instytucji ani publicznej, ani prywatnej, która byłaby w stanie samodzielnie realizować powszechną edukację ekonomiczną i finansową. Ta rola inspiratora jest najważniejszym zadaniem zarówno całego sektora bankowego, jak i Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bakowości

…utrzymał taki apetyt na kreatywność i innowacyjność oraz koncentrację na kliencie, którego nieustannie chcemy zachwycać.

Mariola Szymańska – Wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

…był dobrym duchem sektora bankowego –  a nie boję się już dzisiaj zamarzyć – dobrym duchem całej gospodarki i miejscem, w którym będzie zaczynać się wiele dobrego dla innych, ponad wszelkimi podziałami. Chciałbym, aby w przyszłości nad zadaniami pracował kapitalny zespół osób, dla których nie ma niemożliwego i to co niemożliwe jest załatwiane od ręki, a na cuda trzeba poczekać dwa dni – ale na końcu WIB je także spełni.

Michał Polak – Wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości