Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego


Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego” został zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zarządzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W Radzie reprezentowanych jest 35 podmiotów, w tym banki komercyjne i spółdzielcze, organizacje branżowe, instytucje szkolnictwa wyższego, partnerzy społeczni, firmy szkoleniowe oraz instytucje publiczne.

Sektor finansowy, jako pierwszy sektor polskiej gospodarki, zainicjował działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji w celu lepszego dopasowanie kompetencji bankowców i finansistów do szybko zmieniającego się środowiska pracy, nowych trendów rynkowych i oczekiwań klientów. Aktualnie działa 17 sektorowych rad ds. kompetencji w Polsce.

Głównymi wyzwaniami Rady są m.in.:


 • rozwój profesjonalnych standardów nabywania i potwierdzania kompetencji zawodowych,

 • ochrona konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora,

 • umacnianie bezpieczeństwa obrotu finansowego,

 • zwiększenie konkurencyjności polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim.


Więcej o Radzie

Projekt „Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020


Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Numer projektu: POWR.02.12.00-00-0001/16)

CELE PROJEKTU:

 • Rozwój współpracy interesariuszy sektora finansowego w zakresie lepszego dostosowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców

 • Działanie na rzecz zwiększenia jakości i transparentności kompetencji i kwalifikacji potrzebnych dla sektora finansowego, dla wzmocnienia bezpieczeństwa i zaufania w sektorze

 • Inicjowanie nowych standardów kwalifikacyjnych w odpowiedzi na trendy rozwojowe, z uwzględnieniem zmian regulacyjnych, technologicznych i demograficznych

 • Upowszechnianie i wspieranie rozwiązań służących uczeniu się przez całe życie.

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • Rekomendowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze finansowym,

 • Współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych, służących integrowaniu działań sektora edukacji i pracodawców,

 • Określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze finansowym,

 • Identyfikację potrzeb tworzenia i rozwoju sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji potrzebnych dla sektora finansowego,

 • Przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy,

 • Przekazywanie informacji nt. potrzeb sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych, dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Termin realizacji projektu: 1 września 2016 – 30 czerwca 2023

Lider Projektu: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Partnerzy Projektu: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń

Całkowita wartość projektu: 2 655 265,52 PLN

Kwota dofinansowania: 2 655 265,52 PLN