Badania i analizy


Realizowanie efektywnej i dostosowanej do zmian w otoczeniu, misji szkoleniowej i edukacyjnej nie jest możliwe bez precyzyjnej diagnozy danego obszaru problemowego. Kluczową rolę w tym procesie, spełniają rzetelne oraz pogłębione analizy i badania, z których wnioski stanowią ważny punkt odniesienia do podejmowanych działań. Stąd, na potrzeby szeroko rozumianego sektora bankowego, ale także środowiska akademickiego, WIB powołał dwie inicjatywy, ukierunkowane na dostarczanie rekomendacji zgodnych z aktualnymi trendami obowiązującymi na świecie.

Program Analityczno-Badawczy WIB


Program Analityczno-Badawczy przy Fundacji WIB powstał w 2019 r. jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie analizy zjawisk, tworzenia opracowań i porządkowania wiedzy w obszarach cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego, kształtującego warunki działania banków w Polsce.

Prace analityczno-badawcze w ramach Programu realizowane są pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania ich wyników w celu rozwoju sektora bankowego, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa usług oraz kreowania wartości dla klientów bankowości.

PAB WIB kładzie duży nacisk na rozwój współpracy ze środowiskami akademickimi i eksperckimi, poszukując synergii w zakresie zainteresowań badawczych autorów oraz potrzeb rozwojowych sektora bankowego.

Więcej informacji o Programie

Ośrodek Badań i Analiz ALTERUM


ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego jest zakładem własnym Warszawskiego Instytutu Bankowości, powołanym w grudniu 2012 r. Placówka ma charakter naukowo-badawczy i analityczny, obejmujący swoim zakresem cały system finansowy, w tym sektor bankowy oraz zagadnienia finansów publicznych.

Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i prezentowaniem opracowań, analiz, raportów oraz opinii wiążących aspekty teoretyczne z praktycznymi, pod kątem oceny skutków regulacji i innych uwarunkowań rozwoju systemu finansowego.

Więcej informacji o Ośrodku