Badania i analizy


Realizowanie efektywnej i dostosowanej do zmian w otoczeniu, misji szkoleniowej i edukacyjnej nie jest możliwe bez precyzyjnej diagnozy danego obszaru problemowego. Kluczową rolę w tym procesie, spełniają rzetelne oraz pogłębione analizy i badania, z których wnioski stanowią ważny punkt odniesienia do podejmowanych działań. Stąd, na potrzeby szeroko rozumianego sektora bankowego, ale także środowiska akademickiego, WIB powołał dwie inicjatywy, ukierunkowane na dostarczanie rekomendacji zgodnych z aktualnymi trendami obowiązującymi na świecie.

"Podróż banków do nowego modelu zarządzania ryzykiem. Perspektywa 2035 roku" prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, dr Jacek Woźniak

Monografia  "Podróż banków do nowego modelu zarządzania ryzykiem. Perspektywa 2035 roku" autorstwa prof. Stanisława Kasiewicza oraz dr Jacka Woźniaka wydana została w styczniu 2024 r. przez Warszawski Instytut Bankowości.

Autorzy monografii podjęli bardzo ważne zagadnienie wynikające z dwóch przesłanek. Po pierwsze, z nadal rosnącego znaczenia zarządzania ryzykiem, co jest pochodną rosnącej zmienności warunków prowadzenia działalności gospodarczej i bankowej, a dodatkowo widoczny jest radykalny skok poziomu cywilizacyjnego, co skutkuje rosnącymi oczekiwaniami społecznymi oraz indywidualnymi związanymi z rosnącym oczekiwaniem komfortu życia. Tym samym wydatnie maleje margines tolerancji dla ryzyka odzwierciedlającego naruszenia stabilności i komfortu życia, tak publicznego, jak i prywatnego. Po drugie, z niebywałego postępu w sferze technologii cyfrowych, co dla bankowości ma znaczenie tak w sensie ryzyka, jakie jest związane z tymi technologiami, tak po stronie klientów, jak i w środowisku samego banku i szerzej bankowości.

Monografia autorstwa prof. Kasiewicza i dr Woźniaka to ważny głos w dyskusji o przyszłości bankowości, zarządzania ryzykiem, wkład w dyskusję o nieuniknionych zmianach cywilizacyjnych. Ten głos jest z jednej strony syntetycznym opisem stanu obecnego, z pewnymi elementami diagnozy prowadzącej do wskazania wyzwań, a z drugiej strony autorską interpretacją współcześnie widocznych wyzwań cywilizacyjnych rzutujących na przyszłość tytułowej problematyki. Prezentacja tych wyzwań wskazuje też na nieomal pewność co do pojawienia się w przyszłości wyzwań kolejnych, a także precyzyjniejszego ukształtowania się wyzwań technologii cyfrowych, gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Monografia wskazuje kierunek dalszych badań, które powinny towarzyszyć rozwojowi zasygnalizowanych w monografii wyzwań.

Badania wpływu przemian cywilizacyjnych oraz rozwoju nowych technologii na bankowość, a po części i finanse, ma znaczenie nie tylko dla bankowości, ale i szerzej dla gospodarki. Zapraszamy do lektury

Pobierz książkę

Program Analityczno-Badawczy WIB


Program Analityczno-Badawczy przy Fundacji WIB powstał w 2019 r. jako odpowiedź na potrzeby sektora bankowego w zakresie analizy zjawisk, tworzenia opracowań i porządkowania wiedzy w obszarach cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także szeroko rozumianego otoczenia sektora bankowego, kształtującego warunki działania banków w Polsce.

Prace analityczno-badawcze w ramach Programu realizowane są pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania ich wyników w celu rozwoju sektora bankowego, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa usług oraz kreowania wartości dla klientów bankowości.

PAB WIB kładzie duży nacisk na rozwój współpracy ze środowiskami akademickimi i eksperckimi, poszukując synergii w zakresie zainteresowań badawczych autorów oraz potrzeb rozwojowych sektora bankowego.

Więcej informacji o Programie

Ośrodek Badań i Analiz ALTERUM


ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego jest zakładem własnym Warszawskiego Instytutu Bankowości, powołanym w grudniu 2012 r. Placówka ma charakter naukowo-badawczy i analityczny, obejmujący swoim zakresem cały system finansowy, w tym sektor bankowy oraz zagadnienia finansów publicznych.

Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem i prezentowaniem opracowań, analiz, raportów oraz opinii wiążących aspekty teoretyczne z praktycznymi, pod kątem oceny skutków regulacji i innych uwarunkowań rozwoju systemu finansowego.

Więcej informacji o Ośrodku